Hátulján egy piros folt pelyhez és viszket


hátulján egy piros folt pelyhez és viszket

Távbeszélő beszélgetések az I. Távbeszélő dlőfizetésl díj évi A Msgyar Tudományos Akadémia tegnapi ülésén a főtitkár ismertette Angol-ország egyik legteklntélyeaebb tudományos társaságánsk, a Royal Asiatic Societynek átiratát, mely szerint csodálkozással értesült több olyan műemlék szétrombolásáról, amelyek azelőtt Magyarországhoz tartozó területen állottak. A porosz belügyminiszter a jövő télre, Németország súlyos gazdasági és politikai helyzetére való tekintettel vslsmennyi nyilvános farsangi ünnepet betiltott.

Londoni jelentés szerint hátulján egy piros folt pelyhez és viszket háború alatt Írországtól északra megtorpedózott Lsurentlz gőzös roncsaiból két búvár negyven méter mélységből kétmillió font sterling értékű arcnyrudat hozott felazlnre. Az újfajta s a mezőgazdaság szolgálatába állítandó repülőgép a szántások felett csak néhány láb magasságban repül s kb.

hátulján egy piros folt pelyhez és viszket

A nyomdai főnökök egyesülete tudvalevőleg felmondotta n szedőkkel kötött axt a megállapodást, mely szerint fizetésűket a drágasági index számok alapján pótlékolják. A felmondás érvényének elbírálását közös megegyezéssel választott bíróságra bízták, amelynek tajjsi ugy döntöttek, hogy az index pótlékot a főnökök mésr november hóban is kötelesek fizetni.

Czuczor Gergely - Fogarasi János - A magyar nyelv szótára V. kötet, 2. rész

A nyomdai munkások tehát még piros foltok az arcon fotó és leírás hónapban is index rendszer szerint kapják fizetésüket. Belgrádból jelentik: Az egyre fokozódó drágaság miatt a kormány tudvalévően nagyobb mennyiségű lisztet és zsírt rendelt Amerikában.

November 1-tŐl kezdve minden lakáshivatali kérvény vagy jegyzőkönyv ét beadvány alapilletéke 40 K. Ezenkívül koronát kell fizetni minden kérvény után, mely 1 Igényjogosultság megállapítását, 2 általában lakás kiutalását egy meghatározott lakás meg-szerezése nélkül, 3 requirálás alóli végleges mentesítést kér továbbá, amely 4 oz első fokú lakáshatóság végzése ellen felebbezéssel vagy panasszal él, K n bérlői vagy albérlői minőség megállapítását kérő beadvány és K az üres teleknek építkezés céljából való igénybeelét kérő beadvány dija.

Meghatározott lakásra való igénybejelentés, lakáscsere vagy bérletátiu-házás esetén a lakásigazolványért siobánként 80 K fizetendő, úgyszintén határozott vagy határozatlan időre szóló mentesítési kérvénynél. Ha a lakás 4 szobánál nagyobb, ekkor a negyedik szoba után mindegyik szobáért korona fizetendő.

hátulján egy piros folt pelyhez és viszket

Mellékhelyiségek után nem szabad külön Illetéket felszámítani. A végre-hsjtás elrendelésére vagy felfüggesztésére vonatkozó kérvények dija 80 K. Hátulján egy piros folt pelyhez és viszket és nyugdíjas polgári és katonai közalkalmazottak az illetékek felét fizetik.

Much more than documents.

Minden más kérvény teljesen illetékmentes. A bizottság a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel fog tárgyalni elsősorban a Jugoszláviában lévő emigránsok repatriálása, másodsorban az oroszországi jugoszláv állompolgárok hazaszállítása felől. Popovíci nyilatkozatában kijelenti, hogy a nemzeti párt akciója, illetve a koronázásról való távolmaradása nem irányul a király személye ellen. Minden támadása a pártot készen találja s a párt, amely a román terület egységéért A pénzügyminiszter öt milliárdot vehet igénybe a Jegyintézettöl.

Zalai Közlöny sz november szösmaroglay.hu - nagyKAR

Az Országos Pénzügyi Tanács ma tartott ülésén a pénzügyminiszter előadása alap]án foglalkozott az államháztartás helyzetével és megállapította, hogy az állam kiadásai a folyó költségvetési év elmúlt négy hónapjában mindössze 52 milliárddal haladták meg a folyó bevételeket; megállapította, hogy a mutatkozó hiány túlnyomó összegében egyrészt az utóbbi időben bekövetkezett drágulásnak, másrészt azonban lóként annak következménye, hogy szeptember és október hónapokra esik a közalkalmazottak szükségleteinek fedezésére felmerülő költségeknek, valamint az állami beszerzési költségeknek jelentékeny része.

Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak : A kormány elhatározta, hogy Sabácnál uj hidat épittet a Száván, hogy így közvetlen összeköttetést létesítsen az ó-királyság és o csatolt terület között.

Nagyváradról jelentik n Középeurópai Kurírnak: A színházi rekompenzáció ügyében a város tanácsa határozatot hozott.

A román társulatok vendégszereplése alkalmával a város által fizetendő kártalanítás összegét leiben állapították meg előadásonkint. Bukarestből jelentik a Középeurópai Kurírnak: A román kormány elhatározta, hosey uj, 25 banie, 1 és 2 leien postobélyegeket bocsát ki.

Folyóiratok

Belgrádból jelentik a Középeurópai Kurírnak : Az erdészeti és bányaügyi miniszter kezdeményezésére n magánbányák üzemének ellenőrzésére és az egységes bányatörvény megalkotására Belgrádban bányatanácsot Makimnak. Belgrádból jelenlik: Radics István, a horvát blokk egyik vezére a francia republikánus ligától meghívást knpott a jövő év január havában Párisban tartandó republikánus konferenciára. Radicj a meghívást elfogadta és pártja néhány vezérférfiával cl is utazik Parisba, ahol a liga vendége lesz.

Az eset kínosan foglalkoztatja « belgrádi kormányt.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

Középeurópai Kurir — Jugoszlávia várj® az amerikai kölcsön második részletét. Belgrádból jelentik : A Narodna Bankához november elején érkezik meg a százmillió dolláros amerikai kölcsön második részleteként hatmillió dollár. Zágrábból jelentik a Középeurópai Kurírnak: A szlovéniai Fala község mellett a Dráva vizierejérc épitett villomostelepet a trbovljei bányarészvénytársaság saját érdekkörébe vonta.

A leiepet a részvénytársaság megnagyobbít-tatja ugy, hogy a falai telep fogja árammal ellátni a trbovljei bányát és a kornyéken lévő összes községeket és ipartelepeket. Az építkezéseket, melyeknek költségei mintegy 15 millió koronába fognak kerülni, már meg is kezdtek, hogy a terveknek megfelelően a következő év őszén már üzembehelyez-hetŐ legyen a megnagyobbított villamosuiú.

Uploaded by

Valószínűnek tartják, hogy az uj telep fogja elektromos energiával ellátni a Zágrábtól nyugatra elterülő egész vidékei, sőt magát Zágrábot is. Zágrábból jelentik a Középeurópai Kurírnak : A horvát-szlavonországi tartományi kormányzóság közoktatásügyi tanácsa elrendelte, hogy a tartományban lévő Mária-Kongregációk közül kz ottócsnci reálgimnáziumban, a senji gimnáziumban és a goszpicai tanítóképzőben lévőket azonnal fel kell oaxlotni.

Ilyen feloszlatási végzést még mús Mária-Kongregációk ellen is kibocsátanak. Az intézkedés oka, minthogy a rendelkezés nem tartalmaz indokolást, ismeretlen. Belgrádból jelentik: A Bossa nevü jugoszláviai tengerhajózási társnság 12 millió márkáért személyszállító gőzöst vásárolt Németországban.

A teljesen modernül berendezett hajót november elejére Kotorbn várják. Középeurópai Kurir. Nagyváradról jelentik a Középeurópai Kurírnak : A nagyváradi prefektura távirati utasítást kapott a belügyminisztertől arra, hogy abban az esetben, ha a gabonaárak maximálásáról kiadott rendeletnek nem tud érvényt szerezni és az árak meghaladják a maximális árakat, kezdje el a gabona rekvirálását a szükséglet arányában.

hátulján egy piros folt pelyhez és viszket

A prefektus Nagyváradra való pikkelysömör kezelése sejtszinten után nyomban foganatosítják a rendeletet. A légjármü a jövő év végére készül el. Az ország különböző vidékeiről a jegyintézethez érkezett jelentések szerint, országszerte primitív kiállítású hamis ötezerkoronások hátulján egy piros folt pelyhez és viszket forgalomban.

A pénzhamisítók után a legnagyobb eréllyel folyik a rendőri nyomozás s a bűnügy kapcsán most a buda- »esti jegyintézet hivatalos értesítést Küldött az Összes rendőrhatóságokhoz, melyben megjelöli, rairől és hogyan ismerhető fel a hamis bankjegy?

E szerint. Az első és hátulsó oldalon az egész jegyen átterjedő világos sárgásb. Budapest, okt. Fővárosi szerkesztőségünktől. A kormány a betegség- és balesetbiztosító ideiglenes szabályozásáról szóló rendelet módosítása ügyében rendeletet bocsátott ki, amelynek egyik leglényegesebb pontja az, hogy a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak betegség ellen való kőtelező biztosítására eddig évi K-ban megállapított bérhatárt évi A munkásokra vonatkozólag tudva levőleg A rendelet megengedi, hogy magántisztviselők évi A rendelet egyúttal felemeli a baleset következtében elhaltak hozzátartozói és a sérültek járadékát a legutóbbi drágaságnak megfelelően.

A szultán kihallgatáson fogadta Rifet basát, az angorai kormány traciai rendkívüli biztosát. A kihallgatás során szóbakerült az a kérdés is, hogy a szultán ismerje el az angorai gemzetgyü-lést és hogy a porta képviseltesse magát a lausannei értekezleten.

Rifet basa tájékoztatta a szultánt az alkotmányszerü uralomnak ama módosításáról, amelyet a nemzetgyűlés valószínűleg végre fog hajtani, valamint a szultán időleges hatalmi köréről cs kalifái minőségben őt megillető vallási teljhatalmáról.

Ugy látszik, hogy a törökországi dualisztikus kormányzat rövidesen véget ér. A szultán el fogja ismerni az angorai nemzetgyűlést ugy, hogy Törökországban a nemzetgyűlés fogja egyedül képviselni a hatalmat.

  1. Media sale kenőcs pikkelysömörhöz
  2. Kossuth Fereno elhibázottnak tartja t mai budgetrendszert azért, mert az rejtett feleslegekkel dolgozik.
  3. Stúdió Kft.
  4. A felső szemhéjon vörös folt és hámlás található
  5. Full text of "Magyar tájszótár : a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából"
  6. Pikkelysömör hogyan kell kezelni a kenőcsöket
  7. PÍPÉZ, píp-éz 1.
  8. Nagykanizsai Friss Újság sz másmaroglay.hu - nagyKAR

Szavaija Bóth Ferenc. Isten, te légy hazánk őre.

hátulján egy piros folt pelyhez és viszket

Énekli az ifjúsági énekkar. Mondja Zalán J. ÉnekU az ifjúsági énekkar. A gyászünnepély az elesett hősökhöz illően katonai pompával fog végbemenni. A rendozőblzoiiság lapunk utján felkéri az összes egyesületek, testű letek 8tb. Hilár ferences atya fog tartani. Ma dr.

Orkeny Istvan Valogatott Novellak

Beusterien Erich rendőrtanácsos nyújtotta át dr. Szabó Lajos ügyéazségi elnöknek a nagy-kanizsai államrendórkapitánysig tiszti, altiszti- és rendőrszemélyzotének Ezen adomány mellett még külön koronát tesz ki azon összeg, mellyel az utlevélláttamozá-soknál mint önkéntes adományok befolytak és pedig: Görög JózsefFrank Vilmosné, Récsei Ferenc, N. Hajdú Gyula ügyvéd koszorumegváltás címén, hőn azereteit szülei emlékére ismét koronát juttatott el a. Mezítlábas gyermekek" részére, — ezenkívül dr.

hátulján egy piros folt pelyhez és viszket